2015-05-26

Uzgodnienia rozwiązań zastępczych w zakresie warunków techniczno-budowlanych

Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia rozwiązań zastępczych w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej - zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 lub 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; ze zm.).
Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo – rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mogą być przypadki dotyczące wyłącznie nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu ubytkowania budynków istniejących, oraz dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno - budowlanych, jeśli budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi. Z wnioskiem do właściwego miejscowo dla miejsca inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie wymagań przepisów techniczno - budowlanych, spełnionych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jw., stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej, występuje właściciel obiektu lub inwestor. Dopuszcza się wystąpienie innej osoby, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub projektanta, na podstawie załączonego do ww. wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przy czym w przypadku wystąpienia z wnioskiem do KW PSP przez inną osobę niż właściciel, bądź inwestor (np. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) – ww. wniosek powinien posiadać akceptację właściciela budynku, bądź inwestora.


UWAGA!
Załącznikiem do ww. wniosku powinny być trzy egzemplarze ekspertyzy technicznej. Ww. egzemplarze w trakcie postępowania uzgadniającego zostają oznaczone na każdej stronie pieczęcią KW PSP. Jeden z nich zostaje w archiwum KW PSP, drugi jest przekazywany do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP, natomiast trzeci po dokonaniu właściwej analizy, zostaje zwrócony stronie wraz z postanowieniem, wydanym przez komendanta wojewódzkiego PSP, w trybie § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody, na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno - budowlanych (stosowanie rozwiązań zastępczych), w przypadkach wskazanych w tych przepisach.
Na w/w postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się