Lista artykułów

Nazwa artykułu
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
10.05.2016 więcej
Ochrona Danych Osobowych
Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Białymstoku
17.06.2015 więcej
Odwołania od decyzji administracyjnych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych komendantów
miejskich/powiatowych PSP nakazujących usunięcie uchybień z
zakresu przepisów przeciwpożarowych
26.05.2015 więcej
Odstępstwa od warunków technicznych
Wydawanie opinii do odstępstw od warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zamiennych - zaopatrzenia w wodę
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zastępczych w zakresie warunków techniczno-budowlanych
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zastępczych w przypadku nadbudowy, rozbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu.
26.05.2015 więcej
Przyjęcia interesantów
Przyjęcia interesantów przez Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w sprawach skarg i wniosków
11.09.2014 więcej