Lista artykułów

Nazwa artykułu
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
10.05.2016 więcej
Ochrona Danych Osobowych
Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Białymstoku
17.06.2015 więcej
Odwołania od decyzji administracyjnych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych komendantów
miejskich/powiatowych PSP nakazujących usunięcie uchybień z
zakresu przepisów przeciwpożarowych
26.05.2015 więcej
Odstępstwa od warunków technicznych
Wydawanie opinii do odstępstw od warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zamiennych - zaopatrzenia w wodę
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
26.05.2015 więcej
Uzgodnienia rozwiązań zastępczych w zakresie warunków techniczno-budowlanych
Rozpatrywanie wniosków inwestorów dotyczących uzgodnienia
rozwiązań zastępczych w przypadku nadbudowy, rozbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu.
26.05.2015 więcej
Przyjęcia interesantów
Przyjęcia interesantów przez Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w sprawach skarg i wniosków
11.09.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się