Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o planowanych kontrolach
INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE NA ROK 2020
09.02.2018 więcej
Instrukcje dla mieszkańców
INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK POWSTANIA
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
09.02.2018 więcej
Programy zapobiegania poważnym awariom
INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM
09.02.2018 więcej
Raporty o bezpieczeństwie
INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH
ZMIANACH
09.02.2018 więcej
Wykaz substancji niebezpiecznych
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE,
AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU
09.02.2018 więcej
Zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O
ZWIEKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
09.02.2018 więcej
Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze
Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze
09.02.2018 więcej
Wykaz kontrolowanych zakładów o dużym ryzyku - 2021 rok
Wykaz kontrolowanych zakładów o dużym ryzyku - 2021 rok
09.02.2018 więcej
Decyzje o grupach zakładów
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1
ustawy (O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH
ZLOKALIZOWANIE W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE
SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)
09.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się