Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz kontrolowanych zakładów o dużym ryzyku - 2018 rok
Wykaz kontrolowanych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa
podlaskiego w 2018 roku
30.10.2017 więcej
Decyzje o grupach zakładów
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1
ustawy (O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH
ZLOKALIZOWANIE W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE
SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)
20.03.2017 więcej
Informacja o planowanych kontrolach
INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE NA ROK 2016
20.03.2017 więcej
Programy zapobiegania poważnym awariom
INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM
20.03.2017 więcej
Raporty o bezpieczeństwie
INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH
ZMIANACH
20.03.2017 więcej
Wykaz substancji niebezpiecznych
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE,
AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU
20.03.2017 więcej
Zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O
ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
20.03.2017 więcej
Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze
INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO -
RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH
20.03.2017 więcej