2019-04-01

Przetwarzanie danych osobowych petentów

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przetwarza dane osobowe petentów – osób fizycznych, którzy kierują do urzędu korespondencje w zakresie załatwienia sprawy lub występują jako przedstawiciele instytucji lub podmiotów.

Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe są przetwarzane w celu: załatwienia sprawy urzędowej, prowadzenia książki adresowej oraz rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Administratorem danych osobowych jest Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel. 85 653 73 28, e-mail: kwpsp@straz.bialystok.pl. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.

W sytuacji gdy właściwym do załatwienia sprawy będzie inny organ publiczny lub instytucja dane osobowe zostaną jemu przekazane wraz z korespondencją.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający charakteru sprawy oraz z wymogów archiwalnych opisanych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz w określonych przepisami przypadkach prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. W sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO), posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się