2014-09-01

Aneks do planu kontroli na 2014 rok

Aneks nr 1 do Planu Kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na rok 2014 zatwierdzonego dnia 5 grudnia 2013 r. zawarty w dniu 1 lipca 2014 r.

W Planie Kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na rok 2014 zatwierdzonym 5 grudnia 2013 r., przez st. bryg. Antoniego Ostrowskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wprowadza się następujące zmiany: 

jest:

Lp.

Temat kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki (komórki) organizacyjnej

Tryb kontroli

Przewidywany termin kontroli

1.

2.

3.

4.

5.

1.        

Rozliczanie czasu służby. Przyznawanie dodatków motywacyjnych.

Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

zwykły

I kwartał

2.        

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KM PSP w Białymstoku

zwykły

I kwartał

3.        

Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych
w Zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27.12.2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

KP PSP w Siemiatyczach

zwykły

I kwartał

4.        

Realizacja ustawowych obowiązków w zakresie kontrolno – rozpoznawczym.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KP PSP w Hajnówce

zwykły

II kwartał

5.        

Organizacja KSRG na obszarze powiatu suwalskiego wynikająca z zapisów §4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego.

KM PSP w Suwałkach

zwykły

II kwartał

6.        

Realizacja prawa do lokalu i pochodnych prawa mieszkaniowego.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gospodarka mundurowa.

Prowadzenie gospodarki mieniem komendy.

KP PSP w Mońkach

zwykły

II kwartał

7.        

Wprowadzenie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

Wydział Kadr,

Ośrodek Szkolenia

KW PSP w Białymstoku

zwykły

II kwartał

8.        

Prawidłowe funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD-ST)
w zakresie poprawności i aktualności wprowadzanych danych (w nawiązaniu do pisma CKR-I-048/1-26/12 z dnia 14.09.2012 r.) oraz „Zasad wprowadzania danych w Katalogu Sił i Środków (KSIS) Systemu Wspomagania Decyzji – Systemy Teleinformatyczne (SWD-ST)”.

KP PSP w Kolnie

zwykły

II kwartał

9.        

Realizacja prawa do lokalu i pochodnych prawa mieszkaniowego.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gospodarka mundurowa.

Prowadzenie gospodarki mieniem komendy.

KP PSP w Siemiatyczach

zwykły

III kwartał

10.     

Rozliczanie czasu służby. Przyznawanie dodatków motywacyjnych.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KP PSP w Zambrowie

zwykły

III kwartał

11.     

Organizowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w komendzie.

Wprowadzenie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego
wykazu akt (JRWA).

Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

KP PSP w Bielsku Podlaskim

zwykły

III kwartał

               

plan po zmianach:

Lp.

Temat kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki (komórki) organizacyjnej

Tryb kontroli

Przewidywany termin kontroli

1.

2.

3.

4.

5.

1.        

Rozliczanie czasu służby. Przyznawanie dodatków motywacyjnych.

Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

zwykły

I kwartał

2.        

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KM PSP w Białymstoku

zwykły

I kwartał

3.        

Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych
w Zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27.12.2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

KP PSP w Siemiatyczach

zwykły

I kwartał

4.        

Realizacja ustawowych obowiązków w zakresie kontrolno – rozpoznawczym.

KP PSP w Hajnówce

zwykły

II kwartał

5.        

Organizacja KSRG na obszarze miasta Suwałki i powiatu suwalskiego wynikająca
z zapisów §4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego.

KM PSP w Suwałkach

zwykły

II kwartał

6.        

Realizacja prawa do lokalu i pochodnych prawa mieszkaniowego.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gospodarka mundurowa.

Prowadzenie gospodarki mieniem komendy.

KP PSP w Mońkach

zwykły

II kwartał

7.        

Prawidłowe funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD-ST)
w zakresie poprawności i aktualności wprowadzanych danych (w nawiązaniu do pisma CKR-I-048/1-26/12 z dnia 14.09.2012 r.) oraz „Zasad wprowadzania danych w Katalogu Sił i Środków (KSIS) Systemu Wspomagania Decyzji – Systemy Teleinformatyczne (SWD-ST)”.

KP PSP w Kolnie

zwykły

III kwartał

8.        

Realizacja prawa do lokalu i pochodnych prawa mieszkaniowego.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gospodarka mundurowa.

Prowadzenie gospodarki mieniem komendy.

KP PSP w Siemiatyczach

zwykły

III kwartał

9.        

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KP PSP w Hajnówce

 

 

10.     

Wprowadzenie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

Wydział Kadr,

Ośrodek Szkolenia

KW PSP w Białymstoku

zwykły

III kwartał

11.     

Realizacja zadań szkoleniowych przez komendantów powiatowych ( miejskich)

Państwowej Straży Pożarnej województwa

Podlaskiego.

KP PSP w Siemiatyczach

zwykły

III kwartał

12.     

KM PSP w Łomży

13.     

Rozliczanie czasu służby. Przyznawanie dodatków motywacyjnych.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

KP PSP w Zambrowie

zwykły

III kwartał

14.     

Organizowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w komendzie.

Wprowadzenie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego
wykazu akt (JRWA).

Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

KP PSP w Bielsku Podlaskim

zwykły

III kwartał

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się